top of page

Forskrift om brenning

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gildeskål kommune, Nordland
Hjemmel: Fastsatt av Gildeskål kommunestyre 28. februar 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 8, jf. delegeringsvedtak 19. juli 2001 nr. 1706.

§ 1. Formål

       Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner, inkludert vedovner/peiser. Det ønskes også å legge til rette for bedre avfallshåndtering.

§ 2. Virkeområde

       Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3. Definisjoner

       I denne forskriften menes med:

a) Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs. 
b) Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven. 

§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

       Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5. Unntak fra forbudet

       Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a) Åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser, og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv 
b) Brenning av papir, papp og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke 
c) Sankthansbål bestående av rent trevirke, papp og papir. Brenning av avfall som bildekk, trykkimpregnert trevirke, plast, isolasjonsmateriale, syntetiske materialer osv. er forbudt. bål til matlaging i utmark fra 16. september til 14. april. 
d) Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall 
e) Ranke- og flatebrenning i skogbruket 
f) Halmbrenning og lyng/grasbrenning i landbruket 
g) Åpen brenning av avfallstrevirke fra husstander, med unntak av impregnert og malt virke. 
h) Brannøvelser i regi av Salten Brann IKS. 

§ 6. Dispensasjon

       Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7. Tilsyn

       Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8. Klage

       Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskrift kan påklages etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd.

§ 9. Straff

       Overtredelse av denne forskriften kan medføre straffeansvar, jf. forurensningsloven § 78.

§ 10. Ikrafttreden

       Denne forskriften trer i kraft fra 1. mai 2008.

Kommentarer til forskriften        Miljøvernmyndighetene arbeider generelt for å redusere avfallsmengden som oppstår, øke gjenvinningen og redusere miljøproblemene som avfallet forårsaker. Derfor stilles det strenge miljøkrav til avfallsanleggene, og det stilles krav om at alle må betale det det faktisk koster å få avfall behandlet på en miljø- og ressursmessig forsvarlig måte. Behandling av avfall utenfor de etablerte ordningene, for eksempel ved åpen brenning, vil bidra til å undergrave arbeidet med å redusere helse- og miljøulempene ved håndtering av avfall, og bør reduseres til et minimum. Åpen brenning eller brenning av avfall i småovner er ikke miljømessig akseptable behandlingsmåter for avfall, da dette fører til ugunstige forbrenningstemperaturer og ujevn lufttilgang. Dette fører til økt utslipp av tjærestoffer (bl.a. PAH) og en rekke andre miljøgifter som dioksiner og tungmetaller. Ufullstendig forbrenning fører ellers til høye utslipp av karbonmonoksid (CO).

Til § 2 Virkeområde

       Forskriften kan tillate eller forby åpen brenning av forbruksavfall, definert etter forurensningsloven, men vil ikke kunne tillate eller forby åpen brenning av produksjonsavfall, verken ved åpen brenning eller brenning av produksjonsavfall i småovner. Forskriften kan heller ikke tillate brenning av produksjonsavfall i småovner som har til hensikt å destruere avfall. I slike tilfeller krever ovnen utslippstillatelse fra forurensningsmyndigheten (fylkesmannen) i medhold av forurensningsloven § 11.

       Kommunen skal likevel føre tilsyn med all åpen brenning og brenning av avfall i småovner, herunder også brenning av produksjonsavfall og brenning av avfall i bakgårdsovner etc.

Til § 5 Unntak fra forbudet

       Nedenfor kommenteres de enkelte unntak fra det generelle forbudet som er definert i § 4. Kommunen kan selv velge å fjerne eller tilføyer andre unntak i forskriften så fremt det ikke strider med virkeområdet definert i § 2.

- Åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser, og bål brukt i tradisjonelt friluftsliv. 
        Unntaket ventes ikke å gi vesentlig helse- eller miljøvirkning. Aktivitetene foregår hovedsaklig for mattilvirkning om sommeren med lav forurensningsbelastning. Det anses som en del av det sosiale liv, og er uhensiktsmessig å forby. 
- Brenning av papir og rent avfallstrevirke i vedovn. 
        Brenning av impregnert, malt eller overflatebehandlet trevirke tillates ikke, idet dette kan gi utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer, og giftig aske. Brenning av papir vil være nødvendig ved opptenning og er derfor lite hensiktsmessig å forby, men papirbrenningen skal ikke fungere som erstatning for de etablerte returordningene.

head to the Wix Blog!

bottom of page