top of page

Vedtekter grunneierlaget

Vedtekter for Sørfugløy grunneierlag vedtatt på stiftelsesmøte 24. juli 2010


1. Navn og adresse:
Foreningens navn er Sørfugløy grunneierlag.
Foreningens adresse er den til enhver tid valgte formann.
Org. Nr


2. Medlemskap.
Medlemmer er grunneiere under gnr. 88 i Gildeskål med matrikkelskyld 15 øre eller mer.
Ved overdragelse av eiendom plikter ny eier å gi underretning til grunneierlaget. Ny eier blir antatt som medlem av årsmøtet. Grunneiere som ikke har tegnet seg som medlem ved oppstart av laget, kan til enhver tid søke om å bli medlem.


Nye medlemmer må ved opptakelse akseptere de vedtekter som til enhver tid gjelder.
Der en eiendom eies av flere eiere, må der velges en kontaktperson for hver eiendom som skal representere eiendommen på årsmøtet. Eierne må selv sørge for at den møtende representant har de nødvendige fullmakter for fremleggelse på årsmøtet. Fullmakten kan gjøres fast eller tidsbegrenset.


3. Formål.

  • Representasjon overfor offentlige myndigheter i saker etter plan- og bygningsloven
  • Fredningsspørsmål
  • Regulering av jakt, og fiske i Lunddalsvannet
  • Salg/leie av felles grunn
  • Øvrige saker som trenger godkjennelse eller har interesse for hjemmelshavere til felles arealer under gnr. 88

     

4. Årsmøte.
Årsmøtet er lagets høyeste organ, og skal avholdes hvert år innen utgangen av juli måned. Innkalling med saksliste skal sendes medlemmene med minst fire ukers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet, må sendes styret innen seks uker før avholdelse.


Ved avstemninger og valg har medlemmene stemmer i forhold til andel i prosent av matrikkelskyld. Medlemmene kan la seg representere ved skriftlig fullmakt – fast eller tidsbegrenset.
Årsmøtet skal godkjenne revidert regnskap, velge formann, styremedlemmer og varamann, fastsette kontingent og behandle de saker som styret eller medlemmene finner nødvendig.
Årsmøtevedtak treffes med simpelt flertall, jfr. likevel pkt. 6.
Vedtektsendringer krever 75 av stemmene.


5. Styret.
Styret skal ha tre medlemmer. Formannen velges for ett år ad gangen, og styremedlemmene velges for to år ad gangen.


6. Salg/leie av felles arealer under gnr. 88.

Salg/leie av utmarksarealene skal godkjennes av årsmøtet med minst 75 % av eierne.
Styrets formann og ett av styremedlemmene gis fullmakt til å undertegne eventuelt skjøte eller leiekontrakt.


7. Fordeling av inntekter.
Netto inntekter ved salg eller bortleie av felles grunn eller andre inntekter som tilflyter grunneierlaget, fordeles etter matrikkelskyld.
Inntekter under kr 10.000,00 pr. år overlates det til styret å disponere over.


8. Høringsuttalelser.
Grunneierlagets uttalelse i større regulerings- eller fredningssaker skal forelegges årsmøtet. Dersom det ikke kan innkalles årsmøte innen fristen for levering av høringsuttalelse, skal saken sendes medlemmene skriftlig for uttalelse.


9. Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret anser det nødvendig eller det kreves av minst 5 medlemmer.

 

 

bottom of page